Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen.

 

Algemene voorwaarden IceHosting

Tot stand gekomen op  30 september 2022.
Algemene Voorwaarden IceHosting, gevestigd aan Josinkstraat 28, 7547 AB, te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 87733765.


Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
IceHosting:                       IceHosting B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 87733765.
Dienst:                               Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die IceHosting voor of ten behoeve van de Klant heeft verricht.
Honorarium:                     De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Klant is overeengekomen.
Opdracht:                          De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Klant:                                 Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst:                Elke overeenkomst gesloten tussen IceHosting en de Klant.


Artikel 2 Werkingssfeer

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen IceHosting en de Klant, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met IceHosting, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden IceHosting en de Klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 • Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met IceHosting zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

 • Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 • Alle aanbiedingen en/of offertes van IceHosting zijn geldig voor de termijn van 30 dagen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.
 • IceHosting kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is IceHosting daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IceHosting anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht IceHosting niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 De overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Klant van de aanbieding en/of offerte van IceHosting.
 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • IceHosting en de Klant kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 • Zowel IceHosting als de Klant kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maand, opzeggen, op voorwaarde dat de factuur voordien voldaan is.
 • Shared diensten kunnen door de Klant worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn, op voorwaarde dat de factuur voordien voldaan is.
 • In geval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt IceHosting de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IceHosting zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal IceHosting de Klant hierover van te voren inlichten.
 • Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal IceHosting daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal IceHosting proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 • IceHosting zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan IceHosting kunnen worden toegerekend.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en IceHosting zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

 • IceHosting zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • IceHosting heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan IceHosting.
 • Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft IceHosting het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Hosting

 • IceHosting heeft eigen hosting tot beschikking.
 • De maandelijkse gebruikslimiet voor schijfruimte en verbruikslimiet voor dataverkeer, welke per afgenomen hostingpakket gelden, kunnen tegen extra betaling worden verhoogd.
 • Bij overschrijding van de gebruikslimiet voor schijfruimte is het niet meer mogelijk om bestanden te plaatsen binnen het account van Klant.
 • Bij overschrijding van de verbruikslimiet voor dataverkeer wordt het account van Klant geblokkeerd of op non-actief gesteld en kan er geen uitwisseling van gegevens meer plaatsvinden.
 • De limiet voor gebruik van schijfruimte en de limiet voor gebruik van dataverkeer kan elk moment in overleg met Klant worden verhoogd door IceHosting. Voor deze verhoging heeft IceHosting het recht een bedrag bij Klant in rekening te brengen.
 • IceHosting is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen en buitenwerkingstelling.
 • Icehosting zal de gebruikersaccounts niet zonder aanvraag hiertoe van de Klant, verwijderen.
 • IRC materiaal is niet toegestaan op shared diensten.

Artikel 8 Domeinregistratie

 • Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Klant zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam.  IceHosting is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.  
 • De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Klant.
 • De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden.
 • Opzeggen van de domeinnaam dient 2 maanden voor het verloop van de domeinnaam aan Icehosting te worden doorgegeven.
 • Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie. 
 • IceHosting is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 9 Malware en/of virussen

 • De Klant plaatst geen maleware en/of virussen op zijn website welke schade kunnen toebrengen aan de apparatuur en/of software van Icehosting.
 • Indien de Klant malware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de maleware en/of virus per direct verwijderd.
 • Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Klant met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website plaatst, heeft IceHosting het recht de Overeenkomst te beëindigen en de dienst buiten werking te stellen.

Artikel 10 Back-up

 1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken en beheren van back-ups.
 2. IceHosting maakt iedere nacht een back-up van de shared diensten.
 3. IceHosting maakt separaat back-ups. Deze worden tot 7 dagen terug bewaard.
 4. Back-ups zijn niet direct toegankelijk voor klanten. Tegen betaling kan de Klant de gemaakte back-ups afnemen. IceHosting zal de Klant hiervan een passende prijsopgaaf doen.

Artikel 11 Onderhoud en storingen

 1. IceHosting kan onderhoud verrichten of er kan een storing voordoen.
 2. Een melding van het geplande onderhoud en/of de storing zal op tijdig aan de Klant ter kennis worden gegeven.
 3. Gepland onderhoud valt niet onder de garantie en is noodzakelijk voor de verbetering van de dienstverlening.

Artikel 12 Gebruiksvoorwaarden Klant

 • De Klant dient zorgvuldig en voorzichtig met de Dienst om te gaan. Daarnaast wordt de Klant geacht het netwerk niet te verstoren.
 • IceHosting is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van de Klant.
 • IceHosting heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
 • in strijd is met de (inter)nationale wetgeving;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud; 
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging; 
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
 • Indien een van de bovenstaande situatie zich voordoet,  heeft IceHosting tevens het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
 • IceHosting is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de Website van de Klant onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij IceHosting op te hoogte van was deze inhoud.

Artikel 13 Honorarium

 • Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 • Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van IceHosting.
 • Van alle bijkomende kosten zal IceHosting tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Klant kunnen worden berekend.

Artikel 14 Uitvoeringstermijnen

 • De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door IceHosting opgegeven termijn.
 • Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 • Indien IceHosting gegevens of instructies, of SIDN formulieren nodig heeft van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Klant deze aan IceHosting heeft verstrekt.
 • IceHosting streeft ernaar om de volgende uitvoeringstermijnen te hanteren, tenzij bij de bestelling anders vermeld:
  - Webhosting: 2 uur
  - Domeinregistratie: 1 werkdag
  - Virtuele privé server: 5 werkdagen
  - Dedicated server: 5 werkdagen
  - Streaming 2 uur Wanneer deze levertijd niet gehaald wordt is het raadzaam om contact met de support afdeling op te nemen.
 • Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Klant IceHosting schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij IceHosting alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 • Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat IceHosting zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat IceHosting binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 15 Betaling

 • Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door IceHosting aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering of door middel van een automatische incasso op basis van een machtiging, tenzij anders is overeengekomen.
 • Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door IceHosting aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 • De Klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 • IceHosting is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Klant te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
 • IceHosting en de Klant kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van IceHosting en de verplichtingen van de Klant jegens IceHosting onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Incassokosten

 • Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant incassokosten verschuldigd.
 • Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft IceHosting in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

 • Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft IceHosting het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is IceHosting bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is IceHosting bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst IceHosting omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • de Klant een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
 • de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
 • Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van IceHosting op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 Overmacht

 • Een tekortkoming kan niet aan IceHosting of de Klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IceHosting geen invloed kan uitoefenen en waardoor IceHosting niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: stroomuitval, hackers, crackers, hardware uitval, netwerkuitval buiten het eigen netwerk, werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door IceHosting in redelijkheid niet van de Klant mag worden verlangd.
 • IceHosting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat IceHosting zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 19 (Uptime) Garanties

 • IceHosting garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 • IceHosting garandeert een netwerk uptime garantie van 99,98%.
 •  IceHosting biedt een garantie van 99% op de shared diensten zoals webhosting, resellerhosting en streaming.
 • IceHosting garandeert in samenwerking met haar datacenters (InterDC, Previder, Equinix) een maximale continue stroomtoevoer naar alle servers.
 • Indien de uptime percentages niet behaald kunnen worden is een korting te bespreken op factuur betreffende de dienst voor volgende maand.
 • Overmacht en gepland onderhoud valt niet onder de gegarandeerde uptime
 • Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal IceHosting, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat IceHosting in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 • De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar IceHosting geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. hetgeen beschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

 • De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Klant. IceHosting is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van IceHosting.
 • IceHosting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant.
 • IceHosting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat IceHosting is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IceHosting kenbaar behoorde te zijn.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IceHosting of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 • IceHosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data wegens onvolledige back-ups, daar de Klant zelf verantwoordelijk is voor het maken en beheren van back-ups.
 • IceHosting sluit iedere aansprakelijkheid voor geleden schade buiten de uptime garanties in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, uit.
 • Indien IceHosting aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IceHosting beperkt tot het bedrag  tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door IceHosting aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat IceHosting overeenkomstig de verzekering draagt.
 • Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens IceHosting vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 21 Wijziging algemene voorwaarden

 • IceHosting heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 • IceHosting zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 • De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 • Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IceHosting partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Geschillen tussen IceHosting en de Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Specifieke bepalingen

Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.


PRIVACY

IceHosting gaat te allen tijde zorgvuldig om met Persoonsgegevens en hanteert daarvoor een separaat privacybeleid. Deze is beschikbaar ter inzage op onze website.

DATACENTER

IceHosting heeft een eigen datacenter ter beschikking. Voor de voorwaarden en gedragsregels omtrent het datacenter verwijst IceHosting u naar de algemene voorwaarden van InterDC.

COLOCATIE

 • IceHosting biedt ook de mogelijk tot colocatie indien de Klant beschikt over een eigen server. De server van de Klant kan geplaatst worden in het datacenter van IceHosting.
 • Bij de dienst van colocatie zit toegang tot het datacenter inbegrepen conform de voorwaarden en gedragsregels zoals beschreven in de voorwaarden van InterDC.
 • De prijzen van de colocatie zijn gebaseerd aan de hand van de hoogte van de server zoals vermeld op de website. Fouten en wijzigingen voorbehouden.
 • IceHosting behoudt het recht om de colocatie dienst op non-actief te zetten ingeval van een betalingsachterstand.

DEDICATED SERVER

 • De Klant heeft de vrijheid om de server naar wens in te richten.
 • Tegen meerprijs kan de Klant het beheer bij IceHosting leggen.
 • Facturatie voor de server vindt maandelijks plaats.
 • IceHosting houdt het root wachtwoord in eigen beheer, tenzij de Klant anders verzoekt.
 • De server blijft ten alle tijden eigendom van IceHosting en de Klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht. Het wordt van de Klant verwacht dat zij deugdelijk en zorgvuldig met de server om gaat.
 • Het afnemen van de dienst tot een dedicated server verschaft geen toegang tot het datacenter van IceHosting.
 • Dedicated servers hebben een standaard SLA van 3 werkdagen voor hardware defecten. Hardware defecten worden kosteloos vervangen door IceHosting.
 • Dedicated servers worden standaard op APC aangesloten. Klant kan vervolgens d.m.v. de APC de stroomtoevoer regelen naar de server.

VIRTUELE PRIVÉ SERVER

 • De Klant kan een virtuele privé server afnemen bij IceHosting. Deze wordt aangeboden op pakket basis zoals vermeld op de website. Fouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Er geldt een eenmalige setup vergoeding van € 15,- bij aanvang van de dienst.
 • De server blijft ten allen tijden eigendom van IceHosting.
 • De Klant wordt geacht de server normaal te gebruiken naar redelijke maatstaf voor normaal gebruik. De Klant zal in ieder geval geen schadelijke software of content plaatsen op de server en plaatst geen maleware en/of virussen op de server welke schade kunnen toebrengen aan de apparatuur en/of software van Icehosting.
 • Indien de Klant de server te veel belast, kan IceHosting de Klant verplichten om te upgraden naar een ander pakket of om de activiteit te verminderen.

PROGRAMMERING

 • Betaling van de programmeer diensten geschiedt op basis van vooruitbetaling.
 • Het is de Klant niet toegestaan om de broncode te verspreiden, tenzij IceHosting hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
U kunt ook de algemene voorwaarden in pdf document bekijken en uitprinten:

Algemene Voorwaarden 2022.pdf